Przedsiębiorcze Lubelskie

Wartość Projektu: 425 858 110,77 zł
w tym: wkład UE: 361,98 mln zł,
wkład krajowy z Budżetu Państwa: 63,88 mln zł

Bank Gospodarstwa Krajowego jako Menadżer Funduszu Funduszy wybrał Lubelską Fundację Rozwoju oraz Polski Fundusz Gwarancyjny Sp. z o.o., działające w konsorcjum, jako profesjonalną instytucję do pełnienia roli Pośrednika Finansowego, która po podpisaniu z BGK Umów Operacyjnych, udziela bezpośredniego wsparcia przedsiębiorcom z sektora MŚP województwa lubelskiego na realizację projektów w postaci instrumentów finansowych.

W ramach Osi Priorytetowej 3 „Konkurencyjność przedsiębiorstw” wspierane będą przedsiębiorstwa tworzące nowe produkty i usługi (w tym oparte na technologiach informacyjno-komunikacyjnych), rozszerzające działalność poza rynek lokalny oraz nawiązujące współpracę w celu zwiększenia swojej pozycji konkurencyjnej.

Pożyczki udzielane są w ramach projektu „Fundusz Funduszy Województwa Lubelskiego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

null