Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka

Bank Gospodarstwa Krajowego realizuje Projekt: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka, mający na celu wspieranie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, działających w branży turystycznej oraz okołoturystycznej w Polsce Wschodniej, z wykorzystaniem instrumentów finansowych. Środki finansowe na realizację Projektu pochodzą z wycofywanego wkładu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013 wniesionego do projektu „Reporęczenia i pożyczki szansą na zwiększenie finansowania zewnętrznego MSP. Instrumenty wsparcia funduszy poręczeniowych i pożyczkowych w Polsce Wschodniej”, którego realizację bank zakończył we wrześniu 2016 roku. Dysponentem środków, przeznaczonych na wdrożenie Projektu jest Minister Inwestycji i Rozwoju, który w grudniu 2016 zawarł z BGK umowę, powierzając bankowi, jako podmiotowi odpowiedzialnemu za realizację Projektu, zarządzanie środkami. Obecnie Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Instrumentem finansowym wdrażanym w celu realizacji powyższych założeń jest Pożyczka na rozwój turystyki, oferowana MŚP przez Lubelską Fundację Rozwoju.