RPO WL 2007-2013

Realizowany obecnie przez Lubelską Fundację Rozwoju projekt „Wzmocnienie kapitałowe Regionalnego Funduszu Pożyczkowego Lubelskiej Fundacji Rozwoju” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 (RPO WL), działanie 2.1 Instrumenty pożyczkowe i poręczeniowe dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.1.1 Dokapitalizowanie i tworzenie funduszy pożyczkowych. 

Celem projektu jest zasilenie kapitałowe Regionalnego Funduszu Pożyczkowego LFR, które poprzez łatwiejszy dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania przedsiębiorstw z Regionu Lubelskiego, zwiększy ich konkurencyjność i wpłynie na mobilizację aktywności gospodarczej regionu. Zasilenie Funduszu i jego operacyjna działalność przełoży się na wzrost zatrudnienia i poziomu kapitałów podmiotów sektora MSP, wzrost poziomu konkurencyjności, czy też większe zaangażowanie w działalność eksportową.