Małopolska Pożyczka

Wartość projektu: 599.339.422 zł,
w tym: wkład UE: 509,44 mln zł, wkład krajowy Budżetu Państwa: 45,94 mln zł

Bank Gospodarstwa Krajowego jako Menadżer Funduszu Funduszy wybrał Lubelską Fundację Rozwoju jako profesjonalną instytucję do pełnienia roli Pośrednika Finansowego, która po podpisaniu z BGK Umowy Operacyjnej, udziela bezpośredniego wsparcia przedsiębiorcom z sektora MŚP województwa małopolskiego na realizację projektów w postaci instrumentów finansowych.

W ramach Osi Priorytetowej 3 „Przedsiębiorcza Małopolska” (poddziałania 3.4.2) finansowane będą inwestycje w zakresie rozwoju i rozbudowy przedsiębiorstw oraz zwiększania skali ich działalności, przedsięwzięcia prowadzące do wprowadzania na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług oraz prowadzące do wzrostu zasięgu oferty poprzez zdobywanie nowych rynków zbytu. Inwestycje dedykowane będą przedsiębiorstwom działającym na rynku dłużej niż 24 miesiące.

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju (epidemia COVID-19,) w dn. 29-04-2020 r. podpisano Aneks wprowadzający dodatkowo do oferty dla MSP tzw. pożyczkę płynnościową, która może być przeznaczona na finansowanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej.

Pożyczki udzielane są w ramach projektu Zintegrowany projekt wsparcia instrumentów finansowych w Małopolsce„, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.