Fundusz Pożyczkowy Wsparcia Płynności MŚP POIR – FPWP POIR

Wartość projektu: 2,86 mld zł,
w tym: wkład UE: 2,65 mld zł, wkład krajowy Budżetu Państwa: 0,21 mld zł

Bank Gospodarstwa Krajowego jako Menadżer Funduszu Funduszy wybrał Lubelską Fundację Rozwoju jako profesjonalną instytucję do pełnienia roli Pośrednika Finansowego, która po podpisaniu z BGK Umowy Operacyjnej, udziela bezpośredniego wsparcia przedsiębiorcom z sektora MŚP, których sytuacja finansowa pogorszyła się na skutek negatywnych konsekwencji pandemii COVID-19 lub agresji Rosji na Ukrainę.

Celem projektu jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii COVID-19 lub rosyjskiej agresji wobec Ukrainy poprzez wsparcie pożyczkami przedsiębiorców z sektora MŚP.

Pożyczki udzielane są w ramach projektu Fundusz Pożyczkowy Wsparcie Płynności MŚP POIR – FPWP POIR„, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.