Przedsiębiorcze Podkarpackie

Bank Gospodarstwa Krajowego jako Menadżer Funduszu Funduszy wybrał Lubelską Fundację Rozwoju jako profesjonalną instytucję do pełnienia roli Pośrednika Finansowego, która po podpisaniu z BGK Umów Operacyjnych, udziela bezpośredniego wsparcia przedsiębiorcom z sektora MŚP województwa podkarpackiego na realizację projektów w postaci instrumentów finansowych.

Tytuł Projektu: Wdrażanie Instrumentów Finansowych w Działaniu 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.2 Instrumenty Finansowe

Wartość projektu: 227 860 631,36 zł,

w tym: wkład UE: 193,68 mln zł, wkład krajowy z Budżetu Państwa: 22,79 mln zł.

 

W ramach Osi Priorytetowej 1 „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” (działania 1.4, podziałania 1.4.2) promowane będą działania rozwojowe przedsiębiorstw z sektora MŚP, w tym w szczególności MŚP znajdujących się na początkowych etapach rozwoju lub realizujące innowacyjne przedsięwzięcia, które poprzez dostęp do finansowania będą realizować inwestycje prowadzące do wzrostu ich konkurencyjności i innowacyjności.

 

Pożyczki udzielane są w ramach projektu „Wdrażanie Instrumentów Finansowych w Działaniu 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałaniu 1.4.2 Instrumenty Finansowe”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.