RODO

Przekazujemy Państwu poniżej informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Lubelską Fundację Rozwoju/ Polski Fundusz Gwarancyjny sp. z o.o.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 . w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Dane osobowe – są to dane, które identyfikują lub umożliwiają identyfikację osób fizycznych takie jak: imię, nazwisko, nr telefonu czy adres e-mail. Zbieramy te dane w związku z prowadzoną przez nas działalnością pożyczkową.

Kto przetwarza Państwa dane:

 • Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Lubelska Fundacja Rozwoju z siedzibą w Lublinie (20-111) ul.Rynek 7; KRS0000052371. Jako Administrator przetwarzamy Państwa dane, które zostały nam udostępnione we wniosku o udzielenie pożyczki oraz w jego załącznikach, w celu weryfikacji tożsamości klientów i osób ich reprezentujących, weryfikacji wiarygodności płatniczej  oraz zawarcia i realizacji umowy pożyczki. Przetwarzamy Państwa dane również w celach archiwalnych i statystycznych oraz dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się:

 • Dla wypełnienia zobowiązań umownych (art.6 ust 1 lit b RODO). Dane są przetwarzane w celu realizacji umów zawartych z klientami lub w celu realizacji działań przed zawarciem umowy.
 • Dla wypełnienia obowiązków prawnych  (art. 6 ust 1 lit c RODO)  w tym wynikających z  zapisów Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
 • W oparciu o zgodę (art.6 ust.1 lit a RODO) jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach.
 • Do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art.6 ust 1 lit f RODO) w tym:  przetwarzanie danych osób działających na rzecz klientów; zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego, dochodzenie  roszczeń i obronę przed roszczeniami.
 • W  zakresie  prowadzonej działalności pożyczkowej przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się  również na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych podpisanych  przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) oraz Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości (LAWP) i in. z Lubelską Fundacją Rozwoju. Oznacza to, że w procesie udzielania pożyczek ze środków krajowych i środków  Unii Europejskiej jesteśmy Procesorem (podmiotem przetwarzającym) i/lub Współadministratorem, natomiast Administratorem Państwa danych osobowych są dysponenci tych środków w tym: Minister ds. Rozwoju Regionalnego, Marszałek Województwa Lubelskiego, Marszałek Województwa Podkarpackiego, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Marszałek Województwa Małopolskiego, Minister Inwestycji i Rozwoju oraz LAWP.
 • Informujemy, że w niektórych przypadkach Lubelska Fundacja Rozwoju działa w konsorcjum z Polskim Funduszem Gwarancyjnym sp. z o.o.  z siedzibą w Lublinie 20-111, Rynek 7 KRS 0000013914, w zakresie przetwarzania danych osobowych pożyczkobiorców na podstawie Porozumień w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Szczegółowe informacje w powyższym zakresie znajdziecie Państwo w umowach pożyczki.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH informuje:

Jak długo będziemy przetwarzać i przechowywać Państwa dane:

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania tj.:

 • w zakresie realizacji zawartej umowy pożyczki – do czasu zakończenia jej realizacji a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń,
 • w zakresie wypełnienia zobowiązań  prawnych ciążących na nas w związku  z prowadzoną działalnością i realizacją  umów zawartych  z dysponentami środków  – do czasu wypełnienia przez Lubelską Fundację Rozwoju tych obowiązków.

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z danymi osobowymi:

Mają Państwo prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych lub do ich usunięcia .

W przypadku przetwarzania danych w oparciu o zgodę, przysługuje Państwu prawo do:

 • wycofania zgody w dowolnym momencie
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
 • żądania  przeniesienia danych osobowych
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Skąd  pozyskujemy Państwa dane:

Gromadzone przez Lubelską Fundację Rozwoju dane osobowe pochodzą bezpośrednio od Państwa i ujawniane są głównie we wniosku o udzielenie pożyczki i załączanych dokumentach. Jednakże w celu weryfikacji wniosków i zawarcia umów dane osobowe mogą zostać pozyskane m.in. z:

 • Krajowego Rejestru Długów BIG S.A.
 • Biura Informacji Kredytowej S.A.
 • BIG InfoMonitor S.A.
 • Związku Banków Polskich
 • Krajowego Rejestru Sądowego
 • Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • innych źródeł publicznych
 • od osób reprezentujących Państwa na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, oraz
 • podmiotów, którym Państwo udzieliliście zgody na ich przekazanie.

Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy osobę odpowiedzialną za  zapewnienie przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, Inspektora Ochrony Danych – Modestę Wiśniewską – z którą można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, kierując korespondencję na adres:

Lubelska Fundacja Rozwoju / Polski Fundusz Gwarancyjny sp. z o.o.

Inspektor Ochrony Danych

20-111 Lublin , Rynek 7

poprzez kontakt elektroniczny pod adresem e-mail: iod@lfr.lublin.pl

Pozostałe informacje:

Informujemy, że podanie danych przez Państwa jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji celu przetwarzania. W oparciu o podane dane osobowe nie będziemy podejmować decyzji w sposób zautomatyzowany i nie będą one przedmiotem sprzedaży. Dane osobowe będą przetwarzane na obszarze EOG. Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu wykonania umowy z Państwem oraz w celu wykonania ciążącego na nas obowiązku prawnego.