RODO

Przekazujemy Państwu informacje o przetwarzaniu przez Lubelską Fundację Rozwoju danych osobowych oraz zasadach, na jakich będzie się ono odbywało.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 . w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Dane osobowe – są to dane, które identyfikują lub umożliwiają identyfikację osób fizycznych takie jak: imię, nazwisko, nr telefonu czy adres e-mail. Zbieramy te dane w związku z prowadzoną przez nas działalnością pożyczkową.

Kto przetwarza Państwa dane:

 • Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Lubelska Fundacja Rozwoju z siedzibą w Warszawie (00-120) ul. Złota 59 KRS0000052371. Jako Administrator przetwarzamy Państwa dane, które zostały nam udostępnione we wniosku o udzielenie pożyczki oraz w jego załącznikach, w celu weryfikacji wiarygodności płatniczej  oraz zawarcia i realizacji umowy pożyczki. Przetwarzamy Państwa dane również w celach archiwalnych i statystycznych oraz dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 • W zakresie  prowadzonej działalności pożyczkowej przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się  również na podstawie umów powierzenia podpisanych  przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) oraz Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości (LAWP) z Lubelską Fundacją Rozwoju. Oznacza to, że w procesie udzielania pożyczek ze środków krajowych i środków  Unii Europejskiej jesteśmy podmiotem przetwarzającym i/lub Współadministratorem, natomiast Administratorem Państwa danych osobowych są dysponenci tych środków w tym: Minister ds. Rozwoju Regionalnego, Marszałek Województwa Lubelskiego, Marszałek Województwa Podkarpackiego, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Marszałek Województwa Małopolskiego, Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej oraz LAWP. W takich przypadkach Lubelska Fundacja Rozwoju przetwarza dane osobowe, na zasadach określonych w umowach zawartych z BGK i LAWP.
 • Informujemy, że w niektórych przypadkach Lubelska Fundacja Rozwoju działa w konsorcjum z Polskim Funduszem Gwarancyjnym sp. z o.o. w zakresie przetwarzania danych osobowych pożyczkobiorców na podstawie Porozumień w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Szczegółowe informacje w powyższym zakresie znajdziecie Państwo w umowach pożyczki.

Jak długo będziemy przetwarzać i przechowywać Państwa dane:

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania tj.:

 • w zakresie realizacji zawartej umowy pożyczki – do czasu zakończenia jej realizacji a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń,
 • w zakresie wypełnienia zobowiązań  prawnych ciążących na nas w związku  z prowadzoną działalnością i realizacją  umów zawartych  z BGK i LAWP – do czasu wypełnienia przez Lubelską Fundację Rozwoju tych obowiązków.

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z danymi osobowymi:

Mają Państwo prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych lub do ich usunięcia .

W przypadku przetwarzania danych w oparciu o zgodę, przysługuje Państwu prawo do:

 • wycofania zgody w dowolnym momencie
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
 • żądania  przeniesienia danych osobowych
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Skąd  pozyskujemy Państwa dane:

Gromadzone przez Lubelską Fundację Rozwoju dane osobowe pochodzą bezpośrednio od Państwa i ujawniane są głównie we wniosku o udzielenie pożyczki i załączanych dokumentach. Jednakże w celu weryfikacji wniosków i zawarcia umów dane osobowe mogą zostać pozyskane m.in. z:

 • Krajowego Rejestru Długów BIG S.A.
 • Biura Informacji Kredytowej S.A.
 • BIG InfoMonitor S.A.
 • Związku Banków Polskich
 • Krajowego Rejestru Sądowego
 • Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • innych źródeł publicznych
 • od osób reprezentujących Państwa na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, oraz
 • podmiotów, którym Państwo udzieliliście zgody na ich przekazanie.

Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy osobę odpowiedzialną za  zapewnienie przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, Inspektora Ochrony Danych – Modestę Wiśniewską – z którą można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, kierując korespondencję na adres:

Lubelska Fundacja Rozwoju

Inspektor Ochrony Danych

20-111 Lublin , Rynek 7

poprzez kontakt elektroniczny pod adresem e-mail: iod@lfr.lublin.pl

Pozostałe informacje:

W związku z prowadzoną działalnością pożyczkową, dane osobowe przetwarzane są w związku z wypełnieniem obowiązków prawnych ciążących na Lubelskiej Fundacji Rozwoju na podstawie Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z 1.03.2018 r.

Informujemy, że podanie danych przez Państwa jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji celu przetwarzania. W oparciu o podane dane osobowe nie będziemy podejmować decyzji w sposób zautomatyzowany i nie będą one przedmiotem sprzedaży. Dane osobowe będą przetwarzane na obszarze EOG. Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu wykonania umowy z Państwem oraz w celu wykonania ciążącego na nas obowiązku prawnego.