Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

Bank Gospodarstwa Krajowego w dniu 29 czerwca 2023 r. podpisał umowę na utworzenie i zarządzanie Funduszem Powierniczym w Programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027. Na jej podstawie będzie realizowane Działanie 1.5. Pożyczki na rozwój turystyki..

Tytuł projektu: Fundusz Powierniczy Polski Wschodniej

Wartość projektu: 532 176 471,38 zł, w tym:

    • wkład UE: 452 350 000,00 zł
    • wkład krajowy: 79 826 471,38 zł

Bank Gospodarstwa Krajowego jako Menadżer Funduszu Funduszy wybrał Lubelską Fundację Rozwoju, jako profesjonalną instytucję do pełnienia roli Pośrednika Finansowego, która po podpisaniu z BGK Umowy Operacyjnej, udziela bezpośredniego wsparcia przedsiębiorcom z sektora MŚP województwa lubelskiego na realizację projektów w postaci instrumentów finansowych.

Głównym celem projektu jest ułatwienie przedsiębiorcom z terenu województwa lubelskiego dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania turystycznych przedsięwzięć gospodarczych.

Kwota wsparcia wynosi łącznie 16.666.666,67 zł.

Zakładane rezultaty:

– udzielenie Jednostkowych Pożyczek z przeznaczeniem na wsparcie przedsięwzięć wprowadzających innowacje produktowe, procesowe, organizacyjne lub marketingowe
realizowanych przez co najmniej 60 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), w tym co najmniej 18 Nowych przedsiębiorstw.

Pożyczka na rozwój turystyki jest udzielana ze środków Funduszu Powierniczego dla Polski Wschodniej w Programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027, Działanie 1.5. Pożyczki na rozwój turystyki, Priorytet FEPW.01 Przedsiębiorczość i Innowacje.​​​​​​​

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie