Przedsiębiorcze Świętokrzyskie

Wartość projektu: 227 860 631,36 zł,
w tym: wkład UE: 193,68 mln zł

Bank Gospodarstwa Krajowego jako Menadżer Funduszu Funduszy wybrał Lubelską Fundację Rozwoju jako profesjonalną instytucję do pełnienia roli Pośrednika Finansowego, która po podpisaniu z BGK Umów Operacyjnych, udziela bezpośredniego wsparcia przedsiębiorcom z sektora MŚP województwa świętokrzyskiego na realizację projektów w postaci instrumentów finansowych.

W ramach Osi Priorytetowej 2 „Konkurencyjna Gospodarka” (działanie 2.6) finansowane będą inwestycje mające na celu zwiększenie zastosowania innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP.

Pożyczki udzielane są w ramach projektu „Fundusz Funduszy Województwa Świętokrzyskiego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.